facebook pixel
mojikvadrati.com logo

Moji kvadrati

Brezplačna mobilna aplikacija

Prenesi zdaj!

Ljubljana okolica, Medvode, Hraše

189 €/m2

Splošno

  • photo_size_select_largeParcela: 618 m2

Podroben opis nepremičnine

HRAŠE

sončna lega, za gradnjo eno in dvostanovanjskih stavb s spremljajočimi |dejavnostmi, podolgovat tloris objekta, razmerje stranic najmanj 1:1,3,; višinski gabarit do P+1+M, .dovoljene frčade ali strešna okna na objektu, predkupna pravice občine, brez bremen, veliko zelenih površin, sprehajalnih poti, igrišče za golf,

Na  severo-vzhodni meji občine Medvode v vasi Hraše posredujemo pri prodaji parcele za gradnjo eno in dvostanovanjskih stavb  s spremljajočimi    |dejavnostmi, ki si dovoljene pod posebnimi pogoji za spremljajoče dejavnosti, kot jih določa Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Medvode.

Parcela je  od vseh večjih središč oddaljene okoli 15 kilometrov, a kljub temu področje še vedno ohranja utrip pravega podeželja. Svojevrstno idilo, miru in možnost za kakovostno bivanje ter preživljanje prostega časa dopolnjujejo odprt pogled na Kamniško-Savinjske Alpe in številne možnosti  športnih aktivnosti (urejene pešpoti, jahalni center, športna igrišča,  golf igrišče CUBO golf Ljubljana.)

Spremljajoče dejavnosti: obrt, trgovina in storitve, promet, gostinstvo in turizem (razen diskotek in nočnih barov), poslovne dejavnosti, družbene dejavnosti..   

 Predmet prodaje predstavlja  parcela velikosti 618,60 m² ki je sestavni del ( 18,33 % ) parcele velikosti 3374m². Opravljena je geodetska izmera za  parcelacijo parcele. Na pristojno GURS je vložen elaborat. 

Parcela  se nahaja na področju: ki je namenjena  bivanju, kmetijam in spremljajočim dejavnostim s podrobnejša namensko rabo  SKj - površine podeželskega jedra.:  

Tip zidave D:  Faktor izrabe /, Faktor zazidanosti max.0,4  Faktor odprtih bivalnih površin min 0,3.   

Tip zidave C:  Faktor izrabe 0,6, Faktor zazidanosti max.0,4, Faktor odprtih bivalnih površin min 0,3.

Zaradi varstva selitvenih poti dvoživk se zemeljska dela ne izvaja med 15. februarjem in 30. aprilom.

Dopustne  so naslednje gradnje: 

· Opis tipa objekta D oziroma zazidave: nizki podolgovati objekti z dvokapno streho, prosto stoječi objekt podolgovatega tlorisa in stavbnega volumna, npr. enostanovanjski ali dvostanovanjski objekt, simetrična dvokapna streha z naklonom od 33 do 45 stopinj, razmerje stranic vsaj 1:1,3, višinski gabarit je do P+1+M.

· Opis tipa objekta C oziroma zazidave: objekt s svojevrstno oblikovno in zazidalno zasnovo (npr. cerkve, šole, vrtci, poslovni objekti in objekti

· objekti se morajo po višini in obliki prilagajati okoliškim že zgrajenim istovrstnim objektom,

·  treba je upoštevati tradicionalne prostorske in arhitekturne strukture ohranjenih vaških jeder in značilno podobo vaških silhuet, kar je treba utemeljiti v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja,

· objekti so podolgovatega tlorisa (razmerje pri stanovanjskih stavbah in pomožnih kmetijskih stavbah najmanj 1:1,3, pri gospodarskih objektih 1:1,8); tloris je lahko tudi lomljen

· Najmanjša velikost gradbene parcele:

- za prostostoječo enostanovanjsko hišo najmanj 400 m²,

- za prostostoječo dvostanovanjsko hišo 500 m²,

V enoti urejanja prostora SKj navedena omejitev velikosti gradbene parcele za prostostoječe enostanovanjske, dvostanovanjske in tri stanovanjske hiše, ne velja.

· Posebni pogoji za spremljajoče dejavnosti in objekte

- da služijo zadovoljevanju vsakdanjih potreb lokalnih prebivalcev,

- da ne vplivajo moteče na bivanje,

- dovolj velika površina zemljišča za gradnjo, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje dejavnosti, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami,

- da je mogoča neposredna navezava na lokalno ali državno cesto,

- parkirne površine za tovorna vozila (razen za manjša dostavna vozila), gradbene stroje ali vozila za prevoz potnikov niso dopustne,

- največja dopustna velikost objektov za obrt je do 200 m² BTP površine objekta ali dela objekta,

- največja dopustna velikost objektov za trgovino in storitve je do 300 m² BTP površine objekta ali dela objekta,

- največja dopustna velikost objektov za gostinstvo in turizem je do 300 m² BTP površine objekta ali dela objekta,

- največja dopustna velikost objektov za poslovne dejavnosti je do 200 m² BTP površine objekta ali dela objekta.

Kritine stavb morajo biti po teksturi in barvi skladne s tradicionalno kritino (sive ali opečne barve). Kritina ne sme biti trajno bleščeča.

Frčade na strehah stavb morajo biti oblikovno usklajene med seboj in z osnovno streho Frčada sme segati do največ 2/3 strehe. In ne sme presegati 1/3 dolžine strešine.

Dopustne barve fasad so: bela, zemeljski in sivi toni ter umirjene pastelne barve. Fluorescentne barve niso dopustne.

Dolžina infrastrukture na parceli v m: Električna energija 2,3, Kabelska kanalizacija 5,5 Telekomunikacijski vod 5,5 Vodovod 13,1 GJI infrastruktura na parceli.

Infrastruktura v bližini parcele- oddaljenost v metrih: Cesta 4,5, Kabelska kanalizacija 4736,1, Kanalizacija 1451,4, Telekomunikacijski vod 2815,9, Toplotna energija 8951,0, Zemeljski plin 1275,9, Železnica 4836,7

Parcela  se nahaja v območju:

· Kulturne dediščine – arheološka dediščina (ESD 22065 - območje kulturne dediščine Smlednik - arheološko najdišče Stari grad)  - pred posegi v prostor je potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje

· Zakonita predkupna pravica občine Medvode:

· Varovalnega pasu objektov gospodarske javne infrastrukture: javna pot 3P 751 341, širina varovalnega pasu: 4,0 m - Posege v varovalni pas javne ceste je dovoljeno izvajati le v soglasju z upravljavcem javne ceste.,

· Manjši del  zemljišča na meji s sosednjimi parcelami se nahaja v območju srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti.. Pred posegom v prostor je potrebno pridobiti soglasje oz. mnenje Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana ter upoštevati določila lokacijske informacije glede varstva pred poplavami in 101. člen Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode (Uradni list RS, ”st. 45/ 2018

Dostopnost do parcele po  javne cesti v lasti Občine Medvode .

Možnost nakupa sosednjih parcel velikosti 673 m², 1012 m², 788 m²  in 736 m² za ceno 199,00 EUR/m².

Kupci pred ogledom nepremičnine lahko posredujejo ponudbo za nakup na elektronski naslov info@aladin-nep.si.   

    Hiter kontakt

    Aladin inženiring d.o.o.

    Morda bi vas zanimalo tudi: